Prelegenci
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna)...

Więcej informacji...
dr Marek Kaczmarzyk

Biolog, neurodydaktyk i memetyk, popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych, nauczyciel i wykładowca. Od roku 2000 prowadzi Pracownię Dydaktyki Biologii (WBiOŚ, Uniwersytet Śląski). Autor kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się praktycznym wykorzystaniem kontekstów ewolucyjnych do opisu szkoły jako środowiska społecznego. Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.
dr Damian Brückner

dr Damian Brückner jest wykładowcą w Zakładzie Informatyki Wydziału Mat-Fiz¬Chem Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Więcej informacji...
dr inż. Maciej Rostański

Doktor inżynier informatyki, zajmuje się tematyką sieci komputerowych i ciągłości działania systemów informatycznych; autor lub współautor monografii naukowych i technicznych z zakresu sieci komputerowych i wirtualizacji, dodatkowo posiada w swoim dorobku prace na temat nowoczesnych technologii internetowych i sieci społecznościowych. Prowadzi na tym polu działalność ekspercką i konsultacyjną, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Lokalnej Cisco tejże uczelni; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prywatnie miłośnik roweru oraz, a jakże, gier komputerowych, jednak przede wszystkim ojciec dwóch córek, które skutecznie zajmują mu wszelki pozostały wolny czas.
dr Agnieszka M. Piechota

Geograf, glacjolog, tutor, nauczyciel akademicki, egzaminator ECDL GIS. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktor w zakresie Nauk o Ziemi. Od 2008 adiunkt w Katedrze Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe związane są z tematyką polarną – szczególnie z kwestiami dotyczącymi drenażu subglacjalnego lodowców arktycznych oraz GIS (Geographic Information System).
dr Leszek Litwin

Leszek Litwin, doktor Nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Studium Podyplomowego Politechniki Śląskiej oraz IKR Uniwersytetu Warszawskiego. Zagadnieniami GIS zajmuje się praktycznie i teoretycznie od kilkunastu lat. Zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach danych przestrzennych, metadanych, standardów w geoinformatyce oraz szeroko pojętą tematyką WebGIS i MobileGIS. Autor i współautor licznych publikacji i wydawnictw książkowych z zakresu GIS, geoinformacji, metadanych oraz infrastruktur informacji przestrzennej (INSPIRE). Kierował i kieruje projektami budowy aplikacji geoinformatycznych oraz projektami wdrożeniowymi. Członek zespołu ekspertów GUGiK ds. tworzenia krajowego profilu metadanych w zakresie geoinformacji oraz zespołu ekspertów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ds. tematu danych przestrzennych, przewodniczący grupy ds. metadanych planistycznych. Wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prowadził również wykłady na Uniwersytecie w Ljubljanie oraz na Uniwersytecie technicznym w Chemnitz. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP). Jest koordynatorem produktu EPP GIS w Polsce w ramach Polskiego Biura ECDL.
dr Danuta Morańska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki . Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalista w zakresie pedagogiki mediów, dydaktyki. Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, inicjatorka Akademii e-Nauczyciela oraz Otwartych Dni Laboratoriów ECDL w WSB. Egzaminator ECDL. Członkini Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Towarzystwa Organizacji i Zarządzania.
mgr Elżbieta Bowdur

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz studiów podyplomowych informatyka w szkole, metodyka kształcenia dorosłych, zarządzanie w oświacie. Od 2011 r. prezes Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Więcej informacji...
mgr Beata Chodacka

Nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 16 w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Koordynator ECDL w Małopolsce. Łączy pasję pedagogiki i informatyki poprzez organizację i animację bardzo wielu inicjatyw edukacji informatycznej. Organizator konferencji dla nauczycieli, konkursów informatycznych, między innymi niezwykle popularnego wśród młodzieży ogólnopolskiego konkursu informatycznego TIK?TAK! Ambasadorka kodowania w programie „Koduj z klasą”, trener-edukator nauczycieli w zakresie wdrażania wykorzystania technologii IT w edukacji, zaangażowana w program „Cyfrowa Szkoła”. Autorka programów szkoleń m.in. programu nauczania informatyki dla klas 1-3 gimnazjum, przygotowującego do zdobycia certyfikatu ECDL, współautor programu merytorycznego projektu „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” dla ponad 2 tys uczestników. Pasjonat e-learningu, współpracuje z Centrum eLearningu przy AGH, zaangażowana we wdrażanie blended learning w szkołach gimnazjalnych. Należy do grupy „SUPERBELFRZY RP”. Od 2008 roku opracowuje kierunki rozwoju i działania ECDL w Polsce we współpracy z Fundacją ECDL w Dublinie. Od kilku lat współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy budowie Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze IT.mgr inż. Wojciech Kolarz

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (wydz. Mechaniczny Energetyczny). Ukończył m. innymi studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu Informatyki i Technologie Informacyjnej w Dydaktyce oraz studia podyplomowe: Fizyka. Od 1997 r. nauczyciel, a od 2001 r. dyrektor Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie. Więcej informacji...mgr inż. Marcin Aptekorz

Doradca z zakresu zarządzania, prawa i informatyki. Autor publikacji naukowych i podręczników. Redaktor konferencyjnych monografii popularnonaukowych. Certyfikowany audytor wiodący ISO. Absolwent studiów MBA w Central Connecticut State University, Informatyki Stosowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współorganizator Konferencji Naukowo-Metodycznych “Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy”. Nieustannie doskonali swoją wiedzę i zakres kompetencji. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Z zamiłowania perkusista.
Eugeniusz Romański

Jako dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego odpowiada za i rozwój idei społeczeństwa informacyjnego w regionie. W dotychczasowej pracy nauczyciela, urzędnika i menadżera wdraża innowacyjne metody zarządzania procesem kształcenia, projektami ICT i zasobami ludzkimi oraz wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest współrealizatorem regionalnego programu rozwoju zasobów ICT w Częstochowie i współautorem poradnika metodycznego „Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie”. Był uczestnikiem wielu międzynarodowych programów realizowanych w ramach projektów europejskich. Jako członek Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego, aktywnie uczestniczy w procesie jej tworzenia i realizacji. Aktualnie zajmuje się implementacją Strategii, podejmując działania na kierunkach: rozwój systemu komunikacji elektronicznej dla administracji publicznej - SEKAP, realizacja projektu Regionalnej Sieci Szerokopasmowej - ŚRSS, upowszechnianie i edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy i stosowania e-usług w projektach dla edukacji „Webski nauczyciel”, nadzoruje wdrażanie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - ORSIP.
mgr Arkadiusz Stefan

Jestem certyfikowanym ekspertem SMART w dziedzinie edukacji oraz certyfikowanym trenerem SMART. Pracuję w firmie Image Recording Solutions, gdzie zajmuję się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia i systemy kanadyjskiej firmy Smart Technologies. Współtworzę dla pedagogów stronę www.tablice.net.pl, gromadzę i kategoryzuję przydatne dla nauczycieli strony na delicious.com/tswmk oraz prowadzę  profil www.facebook.com/TSwMK (Tablica SMART w Mojej Klasie). Jestem nauczycielem dyplomowanym. Uczyłem przedmiotów muzyka, technika i informatyka. Od 1992 roku zajmuję się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Moje pasje to gra na tubie, orkiestra dęta i gotowanie dla mojej rodziny.
mgr inż. Łukasz Barski

Obecnie Product Manager zajmujący się laboratoriami cyfrowymi PASCO w firmie Image Recording Solutions. Absolwent kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat zdobywałem doświadczenie w pracy z nowymi technologiami pracując m.in. w LG Electronics oraz Intel Technology Poland, jak również posiadam doświadczenie od strony edukacyjnej zdobyte podczas pracy jako nauczyciel języka angielskiego i Informatyki w Szkole Podstawowej i Liceum. Na co dzień prowadzę szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz warsztaty i prezentacje możliwości urządzeń i czujników Pasco oraz rozwiązań edukacyjnych Intel Education Solutions.
mgr inż. Piotr Wojnowski

Geoinformatyk, absolwent Politechniki Śląskiej. Specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej. Posiada 9 lat doświadczenia w budowaniu systemów GIS na różnych szczeblach administracji publicznej. Jest pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie jest administratorem Geoportalu Województwa Śląskiego ORSIP.
mgr inż. Przemysław Malczewski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Architektury na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Systemów Informacji Geograficznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zawodowo planista przestrzenny, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, wykładowca gospodarki przestrzennej i systemów informacji geograficznej. Działalność naukowa oraz zawodowa koncentruje się na popularyzacji szerokiego zastosowania systemów informacji geograficznej w procesach podejmowania decyzji, wspierania wykorzystania GIS edukacji i nauce. Krajowy konsultant z zakresu wdrażania krajowej infrastruktury przestrzennej, egzaminator ECDL EPP GIS
mgr Małgorzata Sznapka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.


mgr Kamila Kucewicz - Andres

Specjalista ds. pozyskiwania środków UE i realizacji projektów. Absolwentka Europeistyki w Wyższej Szkole Bankowej i Zarządzania projektami UE w Szkole Głównej Handlowej. Od 10 lat pracuje przy funduszach unijnych - m.in. przez 6 lat jako starszy inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach uczestniczyła w programowaniu EFS, przygotowywała dokumentacje konkursowe i oceniała projekty. Obecnie pisze, doradza i realizuje projekty finansowane ze środków UE. Przez ostatnie 4 lata - tylko w dziedzinie edukacji - napisała i zrealizowała we współpracy ze śląskimi stowarzyszeniami i szkołami aż 16 projektów w ramach których wsparcie otrzymało łącznie ponad 600 młodych osób, 140 śląskich nauczycieli i ponad 500 dzieci w wieku szkolnym.


mgr Bartosz Pleban

Pierwszy absolwent i wieloletni pracownik Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Stowarzyszenia e-learningu akademickiego i stowarzyszenia Mensa. Autor ponad 30 publikacji..... Więcej informacji...


mgr Marcin Paks

Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 8, ZSO nr 5 w Sosnowcu, członek grupy Superbelfrzy RP. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Katowicach, edukator z zakresu praktycznego wykorzystania TIK przez nauczycieli.


mgr Dorota Rybicka

Jest absolwentką wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku matematyka finansowa oraz statystyka. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu informatyki w szkole na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest nauczycielką matematyki, informatyki oraz twórczej informatyki w Zespole Szkół SRKAK w Chorzowie. Posiada certyfikat e-Nauczyciel, certyfikat trenera Odysei Umysłu oraz jest ambasadorem w programie Koduj z Klasą.


mgr Beata Rutkowska

Doradca metodycznych przedmiotów informatycznych w Katowicach, nauczyciel dyplomowany informatyki. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli min. Akademii Ekonomicznej, WSBIF i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach oraz trener prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu TIK w edukacji. Propagatorka wykorzystania interaktywnych narzędzi ITC w nauczaniu. Autorka licznych publikacji min. podręcznika „My i Informatyka” WSZPWN, Interaktywnych testów dla gimnazjum WSZPWN, podręczników z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej przygotowujących do egzaminu ECDL i ECDL-A, modelowego programu nauczania zajęć komputerowych "W komputerowym świecie".


mgr Barbara Halska

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 na kierunku technik informatyk. Koordynatorka projektu „Po technikum w pracę”. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy w Paryżu, Brukseli, Seulu, Malezji i Londynie. Odznaczona brązowym krzyżem zasługi


mgr Bartłomiej Wower

Absolwent AWF Katowice. Od prawie 10 lat nauczyciel wychowania fizycznego, trener i instruktor. Pasjonuje się fizjologią wysiłku fizycznego i zarządzaniem. Jeżeli aktualnie nie biega lub się nie wspina to zapewne planuje gdzie by tu pobiec lub się powspinać - a najlepiej gdzie pobiec, żeby się powspinać. Wolny czas spędza na podróżowaniu – ostatnimi czasy odkrywa uroki Półwyspu Iberyjskiego. W IT pociąga go fakt, że obecnie jest to nierozerwalna część naszego życia, która daje niesamowite możliwości, o których kiedyś nawet ciężko było marzyć… aż ciężko sobie wyobrazić co może przynieść przyszłość...


mgr Michał Kubarski

Absolwent Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Skończył studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie na U.Ś oraz Informatyki na WSB w Dąbrowie Górniczej. Pracuje w Zespole Szkół SRKAK w Chorzowie. Fascynat fotografii i grafiki cyfrowej. Doświadczenie zdobywał w różnorakich placówkach edukacyjnych, ucząc młodzież i dorosłych. Obecnie zajmuje się problemem wykorzystania portali społecznościowych przy budowie pozytywnych relacji ucznia oraz rodzica ze szkołą.

Liczba wyświetleń strony: 3790

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420